Cách cài đặt ruby on rails trên ubuntu?

1. Ruby on rails là gì?

Ruby on Rails (thường được gọi là Rails) là một framework phát triển ứng dụng web được viết bằng ngôn ngữ lập trình Ruby. Rails được tạo ra bởi David Heinemeier Hansson và ra mắt lần đầu vào năm 2005. Đây là một trong những framework phát triển web phổ biến và mạnh mẽ nhất hiện nay.

Rails cung cấp một cách tiếp cận cấu trúc hóa ứng dụng web, giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng các nguyên tắc quản lý dự án và mẫu thiết kế chuẩn. Rails cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ như hệ thống giao diện cơ bản (scaffolding), ORM (Object-Relational Mapping) thông qua ActiveRecord, quản lý tài nguyên, xử lý tập tin, bảo mật, và nhiều công cụ khác giúp phát triển ứng dụng dễ dàng hơn.

* Những thứ cần chuẩn bị:

  • Một máy chủ Ubuntu 20.04
  • Node.js được cài đặt bằng PPA

2. Cách cài đặt ruby on rails trên ubuntu?

Bước 1 – Cài đặt rbenv và phụ thuộc

Đầu tiên, cập nhật danh sách gói của bạn:

sudo apt update

Tiếp theo, cài đặt các phụ thuộc cần thiết để cài đặt Ruby:

sudo apt install git curl libssl-dev libreadline-dev zlib1g-dev autoconf bison build-essential libyaml-dev libreadline-dev libncurses5-dev libffi-dev libgdbm-dev

Sau khi cài đặt các phần phụ thuộc, bạn có thể cài đặt rbenv. Sử dụng curlđể tìm nạp tập lệnh cài đặt từ Github và chuyển trực tiếp tập lệnh này sang bashđể chạy trình cài đặt:

curl -fsSL https://github.com/rbenv/rbenv-installer/raw/HEAD/bin/rbenv-installer | bash

Tiếp theo, thêm ~/.rbenv/binvào của bạn $PATH để bạn có thể sử dụng rbenv tiện ích dòng lệnh.

echo ‘export PATH=”$HOME/.rbenv/bin:$PATH”‘ >> ~/.bashrc

Sau đó, thêm lệnh eval “$(rbenv init -)”vào ~/.bashrctệp của bạn để rbenv tự động tải:

echo ‘eval “$(rbenv init -)”‘ >> ~/.bashrc

Tiếp theo, áp dụng những thay đổi bạn đã thực hiện đối với ~/.bashrctệp của mình cho phiên shell hiện tại:

source ~/.bashrc

Xác minh rằng rbenv được thiết lập đúng cách bằng cách chạy typelệnh, lệnh này sẽ hiển thị thêm thông tin về rbenv lệnh:

type rbenv

Cửa sổ terminal của bạn sẽ hiển thị như sau:

Bước 2

Liệt kê tất cả các phiên bản có sẵn của Ruby:

rbenv install -l

Cài đặt Ruby 2.7.6:

rbenv global 2.7.6

Xác minh rằng Ruby đã được cài đặt đúng cách bằng cách kiểm tra số phiên bản của nó:

ruby -v

Nếu bạn đã cài đặt phiên bản 2.7.6 của Ruby, lệnh này sẽ trả về kết quả như sau:

ruby 3.0.2p107 (2021-07-07 revision 0db68f0233) [x86_64-linux]

Bước 3:

echo “gem: –no-document” > ~/.gemrc

Cài đặt gem Bundler tiếp theo

gem install bundler

Bạn sẽ nhận được kết quả đầu ra sau

Fetching bundler-2.2.27.gem Successfully installed bundler-2.2.27 1 gem installed

Tiếp theo

gem env home

bạn sẽ nhận được một kết quả tương tự như thế này:

Output

/home/sammy/.rbenv/versions/2.7.6/lib/ruby/gems/2.7.0

Khi bạn đã thiết lập đá quý, bạn có thể cài đặt Rails.

Bước 4:

Để cài đặt Rails, hãy sử dụng gem installlệnh cùng với -vcờ để chỉ định phiên bản. Đối với hướng dẫn này, bạn sẽ sử dụng phiên bản 6.1.4.1:

gem install rails -v 6.1.4.1

bạn sẽ nhận được thông báo cho biết Rails đã được cài đặt Output

...
Successfully installed rails-6.1.4.1
37 gems installed

Lưu ý : Nếu bạn muốn cài đặt một phiên bản Rails khác, bạn có thể liệt kê các phiên bản Rails hợp lệ bằng cách thực hiện tìm kiếm, thao tác này sẽ đưa ra danh sách các phiên bản có thể có. Sau đó bạn có thể cài đặt một phiên bản cụ thể, chẳng hạn như4.2.7:

gem search ‘^rails$’ –all

gem install rails -v 4.2.7

Nếu bạn muốn cài đặt phiên bản Rails mới nhất, hãy chạy lệnh mà không chỉ định phiên bản:

gem install rails

bất cứ khi nào bạn cài đặt phiên bản Ruby hoặc gem mới cung cấp các lệnh như Rails, bạn nên chạy như sau:

rbenv rehash

Xác minh rằng Rails đã được cài đặt đúng cách bằng cách in phiên bản của nó bằng lệnh sau:

rails -v

Nếu được cài đặt đúng cách, lệnh này sẽ trả về phiên bản Rails đã được cài đặt:

Rails 6.1.4.1

Bây giờ hãy xem lại cách cập nhật rbenv.

Bước 5 – Cập nhật rbenv

Vì bạn đã cài đặt rbenv theo cách thủ công bằng Git, nên bạn có thể nâng cấp cài đặt của mình lên phiên bản mới nhất bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng lệnh git pulltrong ~/.rbenvthư mục:

cd ~/.rbenv

git pull

Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản rbenv cập nhật nhất hiện có.

Bước 6 – Gỡ cài đặt phiên bản Ruby

Khi bạn tải xuống các phiên bản bổ sung của Ruby, bạn có thể tích lũy nhiều phiên bản hơn mức bạn muốn trong ~/.rbenv/versionsthư mục của mình. Sử dụng lệnh phụ ruby-buildcủa plugin uninstallđể xóa các phiên bản trước đó.

Lệnh sau sẽ gỡ cài đặt phiên bản Ruby2.7.6:

  1. rbenv uninstall 2.7.6

Với rbenv uninstalllệnh, bạn có thể dọn sạch các phiên bản cũ của Ruby để không phải cài đặt nhiều hơn phiên bản hiện đang sử dụng.

Bước 7 – Gỡ cài đặt rbenv

Nếu bạn quyết định không muốn sử dụng rbenv nữa, bạn có thể xóa nó khỏi hệ thống của mình.

Để thực hiện việc này, trước tiên hãy mở ~/.bashrctệp của bạn trong trình chỉnh sửa. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng nano:

nano ~/.bashrc

Tìm và xóa hai dòng sau khỏi tệp:

~/.bashrc
...
export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"
eval "$(rbenv init -)"

Sau khi xóa những dòng này, hãy lưu tệp và thoát khỏi trình chỉnh sửa. Nếu bạn đã sử dụng nano, bạn có thể thoát bằng cách nhấn CTRL + Xsau đó Yvà ENTER.

Sau đó xóa rbenv và tất cả các phiên bản Ruby đã cài đặt bằng lệnh sau:

rm -rf `rbenv root`

Đăng xuất và đăng nhập lại để áp dụng các thay đổi cho shell của bạn.

Leave a Reply