Cách cài đặt FFmpeg, Mplayer, Mencoder, MP4Box, Flvtool2 và tất cả các thư viện của chúng

FFmpeg là một dự án phần mềm miễn phí tạo ra các thư viện và chương trình để xử lý dữ liệu đa phương tiện. FFmpeg bao gồm libavcodec, một thư viện codec âm thanh / video được một số dự án khác sử dụng, libavformat, một mux vùng chứa âm thanh / video và thư viện demux, và chương trình dòng lệnh ffmpeg để chuyển mã các tệp đa phương tiện.

1. Bạn sẽ cần đăng nhập vào máy chủ của mình bằng người dùng root để thực hiện cài đặt

Cho CentOS i386:

wget https://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.i686.rpm

rpm -ivh rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.i686.rpm

Cho CentOS x86_64:

wget https://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm

rpm -ivh rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm

Install the utilites of ffmpeg.

RedHat / Centos:

yum groupinstall -y “Development Tools”

hoặc là

yum install zlib-devel automake autoconf gcc gmake làm cho libcpp libgcc libstdc ++ gcc4 gcc4-c ++ gcc4-gfortran gcc-c ++ mesa-libGL-devel mesa-libGLU-devel libXi-devel libXmu-devel freeglut-devel devel freeglut-devel

Đối với Ubuntu:

apt-get install build-essential

Hệ điều hành Linux sử dụng một hệ thống các thư viện dùng chung, tương tự như Windows dlls, để sử dụng hiệu quả không gian và tài nguyên cũng như tính mô-đun.

Thêm những mục bên dưới vào /etc/ld.so.conf

/ usr / local / lib

/ usr / lib

ldconfig

Installing libogg

Libogg chứa các chức năng cần thiết để tạo, giải mã và làm việc với dòng bit Ogg.

 • cd / usr / local / src
 • wget https://downloads.xiph.org/releases/ogg/libogg-1.2.2.tar.gz
 • tar zxvf libogg-1.2.2.tar.gz
 • cd /usr/local/src/libogg-1.2.2
 • ./configure && make clean && make && make install
 • ldconfig

Cài đặt libvorbis

Việc triển khai tham chiếu libvorbis cung cấp cả bộ mã hóa và bộ giải mã tiêu chuẩn theo giấy phép BSD.

 • cd / usr / local / src
 • wget https://downloads.xiph.org/releases/vorbis/libvorbis-1.3.3.tar.gz
 • tar zxvf libvorbis-1.3.3.tar.gz
 • cd libvorbis-1.3.3
 • ./configure && make clean && make && make install

Cài đặt Yasm

Yasm là một chương trình phần mềm cố gắng viết lại hoàn chỉnh trình hợp dịch NASM

 • wget https://www.tortall.net/projects/yasm/releases/yasm-1.2.0.tar.gz
 • tar zfvx yasm-1.2.0.tar.gz
 • cd yasm-1.1.0
 • ./configure && make && make install

Cài đặt libx264

x264 là thư viện phần mềm miễn phí để mã hóa luồng video sang định dạng H.264 / MPEG-4 AVC. Nó được phát hành theo các điều khoản của GNU

Giấy phép Public License.

  • cd /usr/local/src
  • wget ftp://ftp.videolan.org/pub/videolan/x264/snapshots/x264-snapshot-`date -d “-1 days” +%Y%m%d`-2245-stable.tar.bz2
  • tar jxf x264-snapshot-`date -d “-1 days” +%Y%m%d`-2245-stable.tar.bz2
  • cd /usr/local/src/x264-snapshot-`date -d “-1 days” +%Y%m%d`-2245-stable
  • ./configure –enable-shared && make clean && make && make install

Cài đặt amr

3GP là phiên bản đơn giản hóa của định dạng vùng chứa MPEG-4 Phần 14 (MP4), được thiết kế để giảm yêu cầu về dung lượng và băng thông để chứa điện thoại di động.

 • cd / usr / local / src
 • wget https://downloads.sourceforge.net/project/opencore-amr/opencore-amr/0.1.2/opencore-amr-0.1.2.tar.gz
 • tar zxf opencore-amr-0.1.2.tar.gz
 • cd opencore-amr-0.1.2
 • ./configure && make clean && make && make install

Cài đặt neroAacEnc

neroAacEnc được cải tiến mã hóa đa kênh và mã hóa Multipass, Giải quyết vấn đề với các tệp rất dài và -2pass.

  • cd /usr/local/src
  • wget ftp://ftp6.nero.com/tools/NeroDigitalAudio.zip
  • unzip NeroDigitalAudio.zip -d nero
  • cd nero/linux
  • sudo install -D -m755 neroAacEnc /usr/local/bin

Cài đặt thông tin trung gian

MediaInfo là một màn hình thống nhất thuận tiện của dữ liệu kỹ thuật và thẻ phù hợp nhất cho các tệp video và âm thanh.

cd / usr / local / src

Đối với x86_64 Centos6

 • wget https://downloads.sourceforge.net/zenlib/libzen0-0.4.29-1.x86_64.CentOS_6.rpm
 • rpm -ivh libzen0-0.4.29-1.x86_64.CentOS_6.rpm
 • wget https://sourceforge.net/projects/mediainfo/files/binary/libmediainfo0/0.7.64/libmediainfo0-0.7.64-1.x86_64.CentOS_6.rpm
 • rpm -ivh libmediainfo0-0.7.64-1.x86_64.CentOS_6.rpm
 • wget https://sourceforge.net/projects/mediainfo/files/binary/mediainfo/0.7.64/mediainfo-0.7.64-1.x86_64.CentOS_6.rpm
 • rpm -ivh mediainfo-0.7.64-1.x86_64.CentOS_6.rpm

Cài đặt faac

FAAC là một bộ mã hóa MPEG-4 và MPEG-2 AAC.

 • cd / usr / local / src
 • wget https://downloads.sourceforge.net/faac/faac-1.28.tar.gz
 • tar zxvf faac-1.28.tar.gz
 • cd /usr/local/src/faac-1.28
 • ./configure && make clean && make && make install

Cài đặt lame

libmp3lame là một ứng dụng mã nguồn mở được sử dụng để mã hóa âm thanh thành định dạng tệp MP3.

 • cd / usr / local / src
 • wget https://downloads.sourceforge.net/project/lame/lame/3.98.4/lame-3.98.4.tar.gz
 • tar zxvf lame-3.98.4.tar.gz
 • cd lame-3,98,4
 • ./configure && make clean && make && make install

Cài đặt gpac và MP4Box

MP4Box là một bộ ghép kênh MP4. Nó có thể nhập video MPEG-4, DivX, XviD, 3ivx, h264, v.v., các luồng âm thanh và phụ đề vào vùng chứa .mp4.

  • cd /usr/local/src
  • wget https://downloads.sourceforge.net/gpac/gpac-0.5.0.tar.gz
  • wget https://downloads.sourceforge.net/gpac/gpac_extra_libs-0.5.0.tar.gz
  • tar zxvf gpac-0.5.0.tar.gz
  • tar zxvf gpac_extra_libs-0.5.0.tar.gz
  • cd gpac
  • cp -r ../gpac_extra_libs/* extra_lib/
  • chmod +x configure
  • ./configure
  • make lib
  • make apps
  • make install-lib
  • make install
  • cp bin/gcc/libgpac.so /usr/lib

Cài đặt flvtool2

FLVTOOL2 có thể tính toán rất nhiều dữ liệu meta và chèn vào thẻ MetaData. Nó có thể cắt các tệp FLV và thêm Điểm dừng (onCuePoint).

  • cd /usr/local/src
  • wget https://rubyforge.org/frs/download.php/17497/flvtool2-1.0.6.tgz
  • tar zxvf flvtool2-1.0.6.tgz
  • cd /usr/local/src/flvtool2-1.0.6/
  • ruby setup.rb config && ruby setup.rb setup && ruby setup.rb install

Cài đặt yamdi

yamdi là viết tắt của Yet Another MetaData Injector và là một bộ tiêm siêu dữ liệu cho các tệp FLV. Nó thêm sự kiện onMetaData vào các tệp FLV của bạn.

yamdi nên chạy trong * BSD, Linux và Win32

 • cd / usr / local / src
 • wget “https://downloads.sourceforge.net/project/yamdi/yamdi/1.4/yamdi-1.4.tar.gz?use_mirror=garr”
 • tar zxvf yamdi-1.4.tar.gz
 • cd yamdi-1.4
 • gcc yamdi.c -o yamdi -O2-Tường -D_FILE_OFFSET_BITS = 647
 • cp yamdi / usr / bin /

Cài đặt FFmpeg

FFMPEG là một công cụ dòng lệnh bao gồm một bộ sưu tập phần mềm miễn phí / thư viện mã nguồn mở. Nó bao gồm libavcodec, một thư viện codec âm thanh / video được sử dụng bởi một số dự án khác và libavformat, một mux vùng chứa âm thanh / video và thư viện demux. Tên của dự án xuất phát từ nhóm tiêu chuẩn video MPEG, cùng với “FF” có nghĩa là “tua đi nhanh”.

  • cd /usr/local/src
  • mkdir /usr/local/src/tmp
  • chmod 777 /usr/local/src/tmp
  • export TMPDIR=/usr/local/src/tmp
  • wget https://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-0.7.11.tar.gz
  • tar xzf ffmpeg-0.7.11.tar.gz
  • cd ffmpeg-0.7.11
  • make distclean
  • ./configure –enable-gpl –enable-version3 –enable-nonfree –enable-shared –enable-libmp3lame –enable-libx264 –enable-libfaac –enable-libvorbis –enable-libopencore-amrnb
  • make clean && make && make install
  • make tools/qt-faststart
  • cp tools/qt-faststart /usr/local/bin/
  • ldconfig

Cài đặt MPLAYER (MENCODER)

MENCODER là một công cụ giải mã, mã hóa và lọc video dòng lệnh miễn phí được phát hành theo Giấy phép Công cộng GNU.

  • cd /usr/local/src
  • wget https://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/all-20110131.tar.bz2
  • tar jxvf all-20110131.tar.bz2
  • mv /usr/local/src/all-20110131 /usr/local/lib/codecs/
  • chmod -R 755 /usr/local/lib/codecs/
  • mkdir /usr/local/src/tmp
  • chmod 777 /usr/local/src/tmp
  • export TMPDIR=/usr/local/src/tmp
  • wget https://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-1.0rc4.tar.bz2
  • tar jxf MPlayer-1.0rc4.tar.bz2
  • cd MPlayer-1.0rc4
  • make clean
  • ./configure && make && make install && ldconfig

Cài đặt FFMPEG-PHP

FFMPEG-PHP là một phần mở rộng cho PHP, bổ sung một API hướng đối tượng, dễ sử dụng để truy cập và lấy thông tin từ các tệp video và âm thanh. Nó có các phương thức trả lại khung hình từ các tệp phim dưới dạng hình ảnh có thể được thao tác bằng các hàm hình ảnh của PHP.

 • cd / usr / local / src
 • wget https://downloads.sourceforge.net/project/ffmpeg-php/ffmpeg-php/0.6.0/ffmpeg-php-0.6.0.tbz2
 • tar jxf ffmpeg-php-0.6.0.tbz2
 • perl -i -p -e “s / PIX_FMT_RGBA32 / PIX_FMT_RGBA / g;” ffmpeg_frame.c
 • phpize
 • ./configure && make clean && make && make install

Sau đó thêm phần mở rộng của ffmpeg vào tệp php.ini

echo “extension = ffmpeg.so” >> /etc/php.ini

Kiểm tra tất cả các mô-đun đã cài đặt bằng lệnh dưới đây.

php ffmpeg mplayer mencoder flvtool2 yamdi MP4Box neroAacEnc mediainfo

OK như vậy là đã xong chúc các bạn thành công.

Leave a Reply