Làm thế nào để ngăn chặn Hotlinking trong Lighttpd?

Nếu lighttpd được cài đặt trên máy chủ của bạn và nếu bạn muốn dừng Hotlinkingtrên máy chủ của mình.
Mở tệp lighttpd.conf:

[root @ server ~] # vi lighttpd.conf

$HTTP[“referer”] =~ “.*BADDOMIN\.com.*” {
url.access-deny = ( “” )
# url.access-deny = ( “jpg”, “png”, “js“, “jpeg”, “gif” )
}
================================================== =============

Restart lighttpd on the server.

[root@server ~]# service lighttpd restart

HotLinking đã bị disable trên máy chủ của bạn. Điều này sẽ ngăn chặn các vấn đề ăn cắp băng thông có liên quan đến Hotlinking.

Xem thêm: Cách cài đặt FFmpeg, Mplayer, Mencoder, MP4Box, Flvtool2 và tất cả các thư viện của chúng

Leave a Reply